Gminne składowisko odpadów zlokalizowane w miejscowości Dębe na działce 94/1, 96/1 i 85/2 jest w trakcie rekultywacji.

Zostało zamknięte decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego w 2015 roku. Uzasadnieniem do zamknięcia były:

1.Wojewódzki Plan Gospodarowanie Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 przewidujący konsekwentną likwidację małych instalacji gminnych bez perspektyw rozwojowych do przekształcenia w Regionalne Instalacje Przekształcania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

2. Położenie składowiska w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

3. Stan składowiska bliski wypełnienia.

Przewidywany termin zakończenia rekultywacji określono na 2018 rok. A swoją drogą, na stronie Gminy ukazała się w ostatnim czasie informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę do 14.05.2020 roku części działki nr 94/1 o pow. 1000m2 (jedna z działek na której jest wysypisko gminne) w celu prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Jak to się ma do rekultywacji????

O planach zamknięcia składowiska wiadomo było już znacznie wcześniej. O tym, że składowisko jest w fazie zamykania można doczytać choćby w planie Gospodarki Odpadami Gminy z 2011 roku. Takie też zapewnienia otrzymywali z Gminy Ci, którzy planowali się tu wówczas osiedlać czy nabywać nieruchomości. Ale….

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Serock Sekcja B przyjęty decyzją Rady Miejskiej  (Uchwała Nr 472/LII/2014) w dn. 31.07.2014 r. przekształcił okoliczne tereny które dotychczas funkcjonowały jako rolne pod zabudowę przemysłowo – usługową.  Wprowadzona funkcja umożliwiła wykorzystanie tych terenów na cele związane z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą, ale również dopuszcza na tym terenie prowadzenie działalności z zakresu gospodarowania odpadami (teren ok. 15 hektarów).  Tereny oznaczone w planie zagospodarowania symbolem U/P1 i U/P2 przewidują możliwość prowadzenia uzupełniającej działalności w zakresie gospodarowania odpadami, a to oznacza, że może ona zajmować do 40% powierzchni działki lub budynków na niej zlokalizowanych (licząc łącznie budynki, drogę, miejsce przeładunkowe, parking itp.).

Aktualnie, na działce 100/2 sąsiadującej z dawnym składowiskiem, swoją działalność prowadzi  Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk. Przedmiotem tej działalności jest zbieranie odpadów.  Przeprowadzane kontrole m.in. przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazały, że przedsiębiorca narusza warunki zawarte w decyzji zezwalającej na przedmiotową działalność. W przeszłości były już w tej sprawie prowadzone postępowania. To jak działalność jest prowadzona obrazują załączone fotografie.  Grozą jest wizja 15 hektarów tego typu instalacji!

 Mimo to, Pan Włodarczyk, opierając się na zapisach Planu Zagospodarowania Przestrzennego  konsekwentnie podejmuje starania o uzyskanie decyzji umożliwiających poszerzenie prowadzonej działalności. W tym celu wystąpił o realizację przedsięwzięcia obejmującego:

1.     Sortownię odpadów opakowaniowych

2.     Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

3.     Instalację do biologicznego przetwarzania odpadów tzw kompostownia pryzmowa.

 

Przedmiotowa inwestycja była tematem rozprawy administracyjnej, która odbyła się dnia 27 czerwca br. w Gminie. Wykazała ona zdecydowany sprzeciw na tego rodzaju inwestycje. W dniu 30 czerwca br. do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wpłynęło pismo inwestora z prośbą o wyłączenie z postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej budowy kompostowni. Z treści w/w pisma wynika, że wnioskodawca wycofał w/w wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, oświadczając jednocześnie, że budowa kompostowni nie będzie realizowana z uwagi na protest społeczeństwa (ponad 2,2 tys. podpisów sprzeciwu). Dnia 4 lipca Burmistrz Miasta i Gminy Serock umorzył w całości postępowanie administracyjne w tej sprawie.  

Lecz, w dniu 12 lipca 2017 inwestor złożył odwołanie od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Dlatego musimy działać dalej.

Najlepszym docelowym zabezpieczeniem się przed lokalizacją na tym terenie działalności uciążliwej dla środowiska i zagrażającej mieszkańcom byłaby zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.

W ostatnim czasie, dzięki postawie mieszkańców wyrażających zdecydowaną dezaprobatę dla tego typu inwestycji, Gmina Serock dostrzegła, iż sformułowane w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego narzędzia ochrony ładu przestrzennego zdają się w niewystarczającym stopniu spełniać swoją rolę. W dniu 14.08.2017 r. na stronie Urzędu Miasta i Gminy Serock ukazała się informacja o podjętej przez Gminę decyzji o przystąpieniu do sporządzania zmiany obowiązującego planu.  Jak czytamy w treści, „do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Serocku, planowanej w ostatnim tygodniu sierpnia br., Burmistrz Miasta i Gminy Serock zgłosi inicjatywę uchwałodawczą, dotyczącą zapoczątkowania procesu zmiany tego planu miejscowego. Pozytywne rozpatrzenie uchwały przez Radę Miejską będzie stanowiło podstawę do uruchomienia procesu planistycznego, który doprowadzi do uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania tego terenu”. Uchwała została podjęta. Rozpoczyna ona proces opracowywania nowego planu miejscowego dla tego terenu. Jakie rozwiązania zostaną wprowadzone na razie nie wiadomo.  Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.

W imieniu naszym i mieszkańców, bardzo liczymy by wprowadzone zmiany w założeniu uniemożliwiły powstanie na terenie gminy przedsięwzięć niepożądanych, ze względu na ich potencjalny wpływ na stan środowiska naturalnego, krajobrazu i komfort życia mieszkańców. O dalszych działaniach będziemy Państwa sukcesywnie informować.