Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Czysta Gmina Serock

1. Pojęcia użyte w tej informacji

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

Stowarzyszenie Czysta Gmina Serock z siedzibą w Dębe 05-140 , ul. Krokusowa 11 NIP 5361929228 ,REGON 367748837 dalej zwane Stowarzyszeniem

Administrator - osoby fizyczne lub prawne , członkowie stowarzyszenia , organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, adres , pesel , telefon kontaktowy , identyfikator internetowy , zdjęcia , nagrania , jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; (art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych - wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.

2. Twoje dane osobowe

Stowarzyszenie wykorzystuje następujące dane o Tobie:

a. podane przez Ciebie bezpośrednio Stowarzyszeniu: imię, nazwisko, adres , pesel , numer telefonu ,

b. ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko,

c. podanie danych w/w danych osobowych jest obowiązkowe do uzyskania statusu członka organizacji

3. Twój administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

a. podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do przekazania i podpisania zgody przez klienta indywidualnego (podstawa prawna: art.6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);

b. realizacja zawartej ze Stowarzyszeniem współpracy z urzędami i klientem indywidualnym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);

c. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zleceń mieszkańców , oraz klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

d. marketing i promocja produktów i usług oferowanych przez Stowarzyszenie (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);

e. wewnętrznym celem administracyjnym Stowarzyszenia jest praca na rzecz stowarzyszenia , realizacja celów , organizowanie spotkań z mieszkańcami i urzędnikami , monitorowanie obwieszczeń , kontrola dokumentacji , organów Państwowych realizacja planów w trybie ustawowym , kontrola korespondencji , rzetelne prowadzenie ksiąg , wspieranie się w pracach na rzecz Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

5. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.

6. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:

a. naszych pracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych;

b. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności, tj.:

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

c. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

7. Czas przechowywania Twoich danych

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec Stowarzyszeniu, mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują jednoczesnym wymazaniem z pliku danych klienta takich jak imię nazwisko , adres , pesel , tel. kontaktowy , zdjęcia lub nagrania (pod warunkiem, iż zachodzi taka możliwość oddzielenia jednostki od pozostałych członków stowarzyszenia ) oraz usunięciem z listy członków Stowarzyszenia

8. Przekazywanie Twoich danych poza UE

Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE.

9. Twoje prawa

Masz prawo:

a. żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO);

b. sprostować swoje dane (art. 16 Rozporządzenia RODO);

c. usunąć swoje dane (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO);

d. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Czysta Gmina Serock

10. Kontakt z nami

W razie pytań skontaktuj się z nami: stowarzyszenie@eko-serock.pl
http://www.eko-serock.pl/kontakt