O nas

Jesteśmy grupą ludzi o różnych zainteresowaniach, wykształceniu i doświadczeniu, których spontanicznie połączyła wspólna motywacja do działania przeciwko próbom zaśmiecenia naszego otoczenia.
To co nas otacza nie ochroni się samo. Przyroda wymaga dbałości i naszego zaangażowania w jej ochronę, tak aby nasze dzieci, wnuki i abyśmy my sami mieli miejsce do spokojnego, normalnego, przyjemnego życia.
Dlatego postanowiliśmy: NIC O NAS BEZ NAS i w dniu 19 czerwca 2017 roku powołaliśmy do życia nasze Stowarzyszenie.

Nasz cel to przede wszystkim podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw, zarówno społecznych jaki i urzędowych, tak aby zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju dbać o nasze środowisko naturalne, tworzyć otoczenie które jest przyjazne dla mieszkańców, a jednocześnie dać szanse przyszłym pokoleniom na korzystanie z dziedzictwa naturalnego. Ale jednocześnie będziemy podejmować wszelkie działania, zarówno prawne jak i społeczne, aby nie dopuścić do rozwoju inwestycji, które będą stwarzać zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i otaczającej nas przyrody.
Jeśli cele naszego Stowarzyszenia są bliskie Twoim przekonaniom i chciałbyś do nas dołączyć i wspierać nas we wspólnych działaniach to skontaktuj się z nami. Razem zawsze możemy więcej.


Katarzyna Werbanowska-Pierzchanowska - Prezes Stowarzyszenia
rodowita Warszawianka, żona i matka dwóch synów, od 5 lat mieszkanka miejscowości położonej w gminie Serock. Zawodowo związana z branżą optyczną w pełnym zakresie. Świadomość przeprowadzki w tak piękne agroturystyczne okolice utwierdziły ją w przekonaniu, iż była to trafna decyzja.
Stały dostęp do pięknych wód i lasów pozwala jej na odpoczynek po intensywnym dniu pracy. Jak sama wskazuje: to jej miejsce na Ziemi, gdzie dorastają jej dzieci, a ona sama cieszy się z każdego dnia spędzonego właśnie tutaj.


Tomasz Buratowski - Wiceprezes Stowarzyszenia
od 4 lat mieszkaniec Bolesławowa. Na co dzień związany z branżą IT. Gmina Serock urzekła go w dzieciństwie, kiedy jego dziadkowie kupili tu działkę rekreacyjną. Miłośnik motoryzacji, lubi spędzać wolny czas na łonie natury.
Piękna okolica domu Tomasza w 100% wpisuje się w kanon jego upodobań przyrodniczych.

Beata Rybak - Sekretarz Stowarzyszenia

wychowała się na terenach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, a od lipca 2004 roku, trochę przez przypadek, jest mieszkańcem Legionowa. Wkrótce ma nadzieję dołączyć do grona mieszkańców wsi Dębe. Zawodowo absolwentka Oddziału Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Białymstoku, od 2002 roku związana z pracą na rzecz przemysłu farmaceutycznego.
Prywatnie mama prawie dorosłego syna, żona zapalonego płetwonurka i ciekawa świata organizatorka wyjazdów wakacyjnych dla przyjaciół. Udało jej się zobaczyć i kawałek Ameryki, kawałek Azji, dużą część Europy ale zawsze z radością wraca do domu i wtedy zawsze docenia jak przepiękna jest okolica, w której mieszka.


Leszek Tyl - Skarbnik Stowarzyszenia
pochodzi z Legionowa, w gmine Serock mieszka z żoną i córką od 2015 roku. Zawodowo zajmuje się wdrażniem nowych technologii w przemyśle spożywczym. Jego praca po części związana jest z podróżami, co pozwala mu docenić piękno przyrodnicze Polski i gminy Serock.
Największą jego pasją jest żeglarstwo. Zawsze z ogromną przyjemnością wraca na wody Zalewu Zegrzyńskiego, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki żeglarskie a potem sam przekazywał swoją wiedzę młodszym pokoleniom jako instruktor.
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO „CZYSTA GMINA SEROCK”


1.   Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „CZYSTA GMINA SEROCK” W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.   Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

3.   Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dębe ul. Krokusowa 11, 05-140 Serock, gmina Serock

4.   Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

5.   Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk (non-profit), podejmującą szerokie działania na rzecz ochrony środowiska  naturalnego, a w szczególności ochrony obszarów położonych wokół Jeziora Zegrzyńskiego oraz pozostałych miejscowości należących do gminy Serock oraz otaczającej je przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

6.   Cele Stowarzyszenia to:

1) działania na rzecz dbałości zrównoważonego rozwoju o walory

 środowiskowe, z zachowaniem dziedzictwa zasobów naturalnych,

2)podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu:

•     Ochronę środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju szczególnie z uwzględnieniem miejscowości Dębe, Ludwinowo Dębskie, Bolesławowo, Guty, Izbica, Jachranka, Wola Kiełpińska i inne miejscowości   gminy Serock.

•      Dbałość o zachowanie zdrowia człowieka.

•      Rozwój miejscowości gminy Serock

7.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

·     Uczestnictwo na prawach strony w postępowaniach w sprawie ochrony środowiska.

·     Reprezentowanie społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska i rozwoju ich miejscowości.

·     Informowanie społeczeństwa i władzy o problemach środowiska i uświadamianie stopnia zagrożeń, odpowiedzialności, możliwości działania.

·     Wywieranie nacisku na tych, którzy swoim bezpośrednim działaniem przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska lub powodują jego zagrożenie.

·     Poszukiwanie sojuszników, poparcia i współpracy w zakresie ochrony środowiska i rozwoju miejscowości gminy Serock.

·     Inicjowanie i organizowanie akcji użytecznych dla ochrony środowiska.

·     Monitoring środowiska

·     Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń w gminie Serock.

·     Podejmowanie działań w kierunku zapobiegania emisji do atmosfery szkodliwych i uciążliwych substancji.

·     Współpracę z władzami lokalnymi i państwowymi oraz osobami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska

·     Inicjowanie akcji mających na celu rozwój miejscowości w gminie Serock – rozwój Internetu, sieci wodociągowej kanalizacji, sieci gazu ziemnego, poprawa jakości dróg itp. Współpraca z miejscowymi władzami oraz firmami             działającymi w w.w zakresie

8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

10. Członek ma prawo:

·     czynne i bierne prawo wyborcze

·     prawo do uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia

11. Członek obowiązany jest :

•     brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia

•     przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

•     postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach pomiędzy członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej

•     regularnie płacić składki członkowskie

12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

•     rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie

•     śmierci członka

•     zalegania z wpłatą składki członkowskiej powyżej 1 miesiąca od przystąpienia do Stowarzyszenia

13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

14. Władzą Stowarzyszenia jest:

•     Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

•     Zarząd stowarzyszenia

15.   Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

16. Decyzje Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

17. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 80% osób uprawnionych do głosowania.

 

18. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:

•     ustalanie kierunków działania i rozwoju

•     wybór i odwołanie Zarządu

•     uchwalanie zmian regulaminu

•     podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia

•     ustalanie wysokości składki członkowskiej

•     kontrola działań podejmowanych przez Zarząd

 

19. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzą 4 osoby – Prezes, Vice Prezes, Skarbnik, Sekretarz. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

21. Do zakresu kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

•     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

•     zwoływanie Walnego Zebrania Członków

•     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

•     kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

•     zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,

•     przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

•     informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu,

 

22. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

23. W przypadku gdy skład Zarządu w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

24. Stowarzyszenie reprezentuje, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, dwóch członków Zarządu – w tym Prezes, działając łącznie.

25. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

26. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

·     nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

·     ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

·     zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

·     przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

·     zaciągnięcie innych zobowiązań finansowych, jeżeli na koncie stowarzyszenia brak jest środków do jego pokrycia

 

27. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

•     składek członkowskich

•     dotacji

•     darowizn

•     zbiórek publicznych

•     spadków, zapisów

28. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

 

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.